به وبگاه اساتید دانشگاه تربت حیدریه خوش امدید

لیست وب سایت های اساتید دانشگاه:


دکتر حسن فیضی
http://81.12.55.5/feizi/

دکتر مسعود گوهری منش
http://81.12.55.5/goharimanesh/

دکتر مهدی محمدزاده
http://81.12.55.5/mohammadzadeh/

دکتر علی کوچی
http://81.12.55.5/koochi/

دکتر محبوبه ناصری
http://81.12.55.5/naseri/

دکتر احسان عظیمی راد
http://81.12.55.5/azimi/

آقای دکتر مرتضی یعقوبی
http://81.12.55.5/myaghoubi/

آقای دکتر احسان بهرامی
http://81.12.55.5/bahrami/

آقای دکتر علی ماروسی
http://81.12.55.5/maroosi/

آقای دکتر آرش دلداری
http://81.12.55.5/deldari/

دکتر علیرضا صالحان
http://81.12.55.5/salehan/

آقای دکتر حامد کاوه
http://81.12.55.5/kaveh/

آقای دکتر حسین صحابی
http://81.12.55.5/sahabi/

آقای دکتر پدرام حصاری
http://81.12.55.5/hessari/

خانم دکتر تکتم محتشمی
http://81.12.55.5/mohtashami/

آقای مهندس محمد قدوسی
http://81.12.55.5/ghodusi/

آقای دکتر محمد گل محمدی
http://81.12.55.5/golmohammadi/

آقای دکتر مهدی علی اکبری
http://81.12.55.5/aliakbari/

آقای دکتر مجید یعقوبی
http://81.12.55.5/yaghoobi/

خانم دکتر رستگاری پور
http://81.12.55.5/rastegaripour/

دکتر محسن کلاته آهنی
http://81.12.55.5/kalatehahani/

آقای دکتر احسان تقی زاده
http://81.12.55.5/taghizadeh/

آقای مهندس حمید فرهاد
http://81.12.55.5/farhad/

آقای دکتر مهدی بشیری
http://81.12.55.5/bashiri/

آقای مهندس احسان یثربی
http://81.12.55.5/yasrebi/